Դասընթացի հիմնական նպատակն է մեթոդական աջակցություն ցուցաբերել մասնակիցներին՝ իրենց դասընթացների ծրագրում ակտիվ ուսուցման բաղադրիչի ուժեղացմամբ և թվային հմտությունների ինտեգրմամբ փոփոխություն կատարելու և դասավանդումն ըստ այդմ կազմակերպելու գործում: 

Կրթական վերջնարդյունքները 

Դասընթացը հաջողությամբ յուրացրած մասնակիցը

 ա/ Ընդհանուր գծերով կիմանա «Ակտիվ ուսուցման» և «Շրջված դասարանի» հայեցակարգերը և ակտիվ ուսուցման մի շարք մեթոդներ: 

բ/ Կիմանա ակտիվ ուսուցմանը նպաստող թվային գործիքները և առավել առարկայորեն կպատկերացնի ակտիվ ուսուցման և թվային տեխնոլոգիաների նշանակությունն ուսումնառության մեջ: 

գ/ Կտիրապետի սեփական դասընթացների ծրագրերում ներդրվելիք թվային որոշ հմտությունների: 

դ/ Կկազմի կամ կվերամշակի դասընթացի ծրագիր, որտեղ ներառված կլինեն ակտիվ ուսուցումը խթանող թվային տեխնոլոգիաներ։