Դասընթացի նպատակը`

1.      Ծանոթացնել  սոցիոլոգիական հետազոտությունների մեթոդաբանությանը` հիմնական մեթոդներին,

2.      Քննարկել յուրաքանչյուր մեթոդի կիրառման առավելություններն ու թերությունները PR-ում,
3.      Ձևավորել սոցիոլոգիական հետազոտության ծրագրի մշակման հմտություններ,
4.      Ստղծել սոցիոլոգիական և մարքեթինգային հետազոտությունների ժամանակակից մեթոդների կրառման հնարավորություններ
5.      Ներկայացնել զանգվածային սոցիալական գործընթացների, կոլեկտիվ վարքի, սոցիալական փոխգործունեության և փոխկապվածության դրսևորման ձևերի վերլուծության մեթոդները

Կրթական վերջնարդյունքները

. Տեսական գիտելիքներ

Ա․  տիրապետի PR-ի հիմնական հասկացություններին,

  •  կվերլուծեն և կհասկանան սոցիոլոգիական հետազոտությունների մեթոդաբանության առանձնահատկությունները PR և մարքեթինգի ոլորտներին վերաբերող օբյեկտների ուսումնասիրության համատեքստում

Բ․ Բուն մասնագիտական գործնական կարողություններ

  •  կիմանա սոցիոլոգիական հետազոտությունների հիմնական մեթոդների մասին,
  •  կկարողանա  քննարկել  յուրաքանչյուր մեթոդի կիրառման առավելություններն ու թերությունները PR-ում,
  •  կտիրապետի սոցիոլոգիական  հետազոտության  ծրագրի մշակման հմտություններին,
  •  հանդես գա և աշխատի  որպես PR և գովազդի ոլորտներում սոցիոլոգիական հետազոտություններ իրականացնող

Գ․  Ընդհանրական կարողություններ

  • կզարգացնի հետազոտական հմտություններն ու կարողությունները
  • կկարողանա գործնականում կիրառել հետազոտական տարբեր •ործիքները,
  • կտիրապետի տվյալների ներկայացման մշակույթին