კურსის მიზანია სწავლებაში ჩართულ უნივერსიტეტის პერსონალს (აკადემიურსა და მოწვეულს) გააცნოს შერეული სწავლების ახალ მეთოდებსა და მიდგომებთან დაკავშირებული თეორიული საფუძვლები და განუვითაროს შესაბამისი პრაქტიკული უნარები. კურსის ფარგლებში განიხილება შერეული სწავლების,როგორც სტუდენტების ინსტრუქტირების ახალი მიდგომა.