>

ვიდეო როგორც სწავლების იარაღი მასწავლებლებისა და სტუდენტებისთვის - Video as a learning tool for teachers and students: Topics

კურსის მიზანი:

ამ კურსის საშუალებით მასწავლებლებს საშუალება ექნებათ, პედაგოგიური მიზნების მისაღწევად, მიმართონ სწავლების რამდენიმე სტრატეგიას ვიდეოს გამოყენებით, როგორც კლასის შიგნით, ასევე მის გარეთ.

Course Purpose:

Within the
context of traditional face-to-face teaching learning scenarios, video has seen
an increase of its use. However, in distance learning sets, video takes a
central role as one of the main conveyers of information.With this course, teachers
will have the opportunity to approach several teaching strategies that align
pedagogical aims, learning outcomes with video, inside and outside the
classroom.

სწავლის შედეგები:

ამ კურსის დასრულების შემდეგ მონაწილეებს შეეძლებათ:

იმსჯელონ ლექციისთვის ვიდეოს გამოყენების დადებით და უარყოფით მხარეებზე;

განასხვაონ ვიდეოს გამოყენებით სწავლების სხვადასხვა სტრატეგიები;

განსაზღვრონ  თუ როგორ ჩართავენ ვიდეოს თავის ლექციებსა და პრაქტიკულ მეცადინეობებში

Learning Outcomes:  

Upon completion of this course, the participants will be able to:

Understand the significance of video in teaching and learning;

Recognize different teaching strategies that use video-based apps;

Identify different sets and contexts in their practices where video can be used effectively.


რატომ ვიყენებთ სწავლება/სწავლაში ვიდეოს?

Why use video?

ვიდეოს გამოყენების ვარიანტები

Video use options

საგანმანათლებლო ვიდეოს ტიპები

Typology of educational video

ვიდეო N1

Video N1

ვიდეო N2

video N2

ვიდეო N3

video N3


Virtual Academy of Teaching and Learning

Contact

E-mail: vatl@ysu.am

Phone: (+374 10) 57 06 77

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Copyright © 2022 - PRINTeL, All Rights Reserved