>

VATL courses

Ճյուղի տնտեսագիտություն և մենեջմենթ

Intro
 Հայտարարություններ և ընդհանուր նյութեր
ՃՏՄ դասընթաց
 Բարի գալուստ ՃՏՄ դասընթաց
ՃՏՄ ֆորում
 Բարի գալուստ ՃՏՄ ֆորում

Այստեղ տեղադրվում են ՃՏՄ դասընթացի վերաբերյալ քննարկումների ենթակա հարցերը:


ՃՏՄ առցանց զրուցասրահ/չաթ
 Բարի գալուստ ՃՏՄ առցանց զրուցասրահ

Virtual Academy of Teaching and Learning

Contact

E-mail: vatl@ysu.am

Phone: (+374 10) 57 06 77

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Copyright © 2022 - PRINTeL, All Rights Reserved