>

VATL courses

Հետազոտությունները PR-ում և Մարքեթինգում

Intro
 Announcements
 Սոցիոլոգիական հետազոտությունների իրականացման անհրաժեշտությունը PR-նախագծի պլանավորման, մշակման և իրականացման ընթացքում: Սոցիոլոգի դերը PR-թիմում:
 Սոցիոլոգի դերը PR թիմում
 Հետազոտության ծրագիր-առաջարկ, ընտրանքի հիմնավորում, հետազոտության մեթոդաբանության և մեթոդիկայի մշակում և հիմնավորում:
 Presentation
 PR-արշավի փուլերը և դրանց համապատասխանող հատուկ հետազոտական մեթոդները և տեխնիկաները:
 Հետազոտությունների PR-ում և մարքեթինգում
 Քանակական սոցիոլոգիական հետազոտություններ. զանգվածային հարցում և դրա ընդհանուր կիրառելիությունը PR-ում:
 Քանակական մեթոդները հետազոտություններում
 Տեսանյութ
 Իրականացնել օն-լայն հարցում
 Որակական սոցիոլոգիական հետազոտությունների մեթոդների օգտագործումը PR-ում
 Presentation 2
 Presentation 3
 Presentation_Analysis
 Մարքեթինգային հետազոտությունների հատուկ տեխնիկաներ
 Market Research Methods_Presentation

Virtual Academy of Teaching and Learning

Contact

E-mail: vatl@ysu.am

Phone: (+374 10) 57 06 77

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Copyright © 2022 - PRINTeL, All Rights Reserved