>

VATL courses

Ակտիվ ուսուցում. թվային տեխնոլոգիաները դասավանդման գործընթացում՝ մոբայլ ուսուցում և խաղայնացում

Intro
 Announcements
Ակտիվ ուսուցում ՝ էությունն ու նպատակները ՝ հիմնական դրույթներ, մեթոդներ և գործիքներ
  Active Learning: Creating Excitement in the Classroom
 Active learning increases student performance in science, engineering, and mathematics
 Presentation_Part1
Ակտիվ ուսուցման մեթոդներն ու գործիքները՝ խաղային և ոչ խաղային մեթոդներ
 Presentation_Part 2
 Designing_and_managing_Courses
Խաղեր, լուրջ խաղեր, խաղայնացում (game, seriuse game, gamification)․ կիրառման հնարավորությունները
 Kahoot.com
 Gamification
 Առաջադրանք
 Խաղայնացման տարրերը
Գեյմիֆիկացիա՝ հիմնակական դրույթներ, օրինակներ
 Presentation 3
 Ստեղծել խաղային դասընթացի քարտեզը՝ օգտագործելով Canva
Շարժական՝ մոբայլ ուսուցում – M- learning/ հիմնական դրույթներ
 Presentation 4
 Տեսանյութերի ստեղծման համար նախատեսված ծրագիր
  Mentimeter.com և Sli.do ծրագրերի և հավելվածնեի հնարավորությունների ներկայացում
 Sli.do-ի հնարավորությունները
Նոր դասընթացների ներկայացում՝ պեչա-կուչա ձևաչափով
 Ի՞նչ է պեչա-կուչան
 50 կրթական հավելավածներ դասավանդողների համար

Virtual Academy of Teaching and Learning

Contact

E-mail: vatl@ysu.am

Phone: (+374 10) 57 06 77

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Copyright © 2022 - PRINTeL, All Rights Reserved