>

VATL courses

Նորարարական կրթության մեթոդաբանություն

Intro
 Announcements
Թեմա 1
 Թեմա 1. Մասնագիտական կրթության արդյունավետության բարձրացումը նոր տեղեկատվական տեխնոլոգիան
Թեմա 2
 Թեմա 2. Կրթության ոլորտում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառման խոչընդոտները և դասավանդմա
Թեմա 3
 Թեմա 3. Դասավանդման նորարարական մեթոդները
Թեմա 4
 Թեմա 4. Արդյունավետ էլեկտրոնային բովանդակության մշակումը, տարածումը և կիրառումը
Թեմա 5
 Թեմա 5. Տեղեկատվական ամպային գործիքների կրթական կիրառումները և անվտանգությունը
Թեմա 6
 Թեմա 6. Տեղեկատվական ամպային գործիքների կրթական կիրառումները
Section 7
 Թեմա 7. Պատկերաշարից տեսադասախոսության ստեղծումը PowerPoint-ում

Virtual Academy of Teaching and Learning

Contact

E-mail: vatl@ysu.am

Phone: (+374 10) 57 06 77

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Copyright © 2022 - PRINTeL, All Rights Reserved