>

VATL courses

Ակտիվ ուսուցում շրջված դասարանում/ Active Learning in the Flipped Classroom

Intro
 Announcements
 Դասընթացի նկարագիր
Դաս 1/Meeting 1
 Օր 1-ին-գործողությունների պլան
 Օժանադակ նյութ-1․1-Դասընթացի նկարագիր
 Օժանադակ նյութ-1․2-1-ին օրվա սեղմագիր
Դաս 2/Meeting 2
 Օր 2-րդ-գործողությունների պլան
 Օժանդակ նյութ 2․1-2-րդ օրվա սեղմագիր
 Օժանդակ նյութ 2․2-Շրջված դասարանի մասին
Դաս 3/Meeting 3
 Օր 3-րդ-գործողությունների պլան
 Օժանդակ նյութ 3․1-3-րդ օրվա սեղմագիր
Դաս 4/Meeting 4
 Օր 4-րդ-գործողությունների պլան
Դաս 5/Meeting 5
 Օր 5-րդ-գործողությունների պլան
 Օժանդակ նյութ 3․1․-ABC-5-րդ օրվա սեղմագիր
 Օժանդակ նյութ 3․2․-DEF-5-րդ-օրվա-սեղմագիր
 Օժանդակ նյութ 3.3.-ABC ուսումնառության գործողություններ
 ABC - Աշխատաթերթիկ
 ABC - Մեծադիր թուղթ
 DEF lab-ի-սխեմա
Դաս 6/Meeting 6
 Օր 6-րդ-գործողությունների պլան

Virtual Academy of Teaching and Learning

Contact

E-mail: vatl@ysu.am

Phone: (+374 10) 57 06 77

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Copyright © 2022 - PRINTeL, All Rights Reserved