>

VATL courses

Դասավանդման ժամանակակից տեխնոլոգիաներ

Intro
 Announcements
Համակցված ուսուցման առանձնահատկությունները
 Presentation 1
 Առաջադրանք # 1
 Book
 Discussion room #1
 Առաջադրանք # 2
Առցանց գործիքամիջոցների օգտագործումը նախագծային ուսուցման կիրառման համար
 Presentation2
 Google Suite (Drive, Docs, Sheets, Slides, Forms & Co.)
  G Suite Learning Center
 Առաջադրանք # 1
 Նախագծային ուսուցմում
  Asana առցանց գործիքամիջոց
Նախագծերի կառավարման միջավայր Trello առցանց գործիքամիջոց
 Presentation 3
  Trello առցանց գործիքամիջոց
 Առաջադրանք # 1
 Նախագծային ուսուցման առավելութունները և թերությունները
Վերջնական նախագիծ և մասնակիցների ակնարկ ՝ հետադարձ կապով
 Quiz
 Ներկայացնել վերջնական նախագիծը
 Դասընթացի որակի գնահատում

Virtual Academy of Teaching and Learning

Contact

E-mail: vatl@ysu.am

Phone: (+374 10) 57 06 77

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Copyright © 2022 - PRINTeL, All Rights Reserved