>

VATL courses

Ուսումնական գործընթացի կազմակերպում

Intro
 Announcements
Էլեկտրոնային կառավարում
 Presentation 1
 Book: Essentials of Online Course Design
Ուսուցման առցանց կառավարման համակարգեր
 Presentation 2
 Google Classroom
 Քննարկում
TeamViewer հեռակառավարման ծրագրային միջոց
 Presentation 3
 TeamViewer
 Քննարկում
Moodle հեռավար ուսուցման հարթակի օգտագործումը
 Moodle
 Քննարկում
Անդրադարձ՝ դասընթացի մասնակիցների ակնարկ
 Ներկայացնել առցանց միջավայրում մշակված դասընթացը
 Դասընթացի որակի գնահատում

Virtual Academy of Teaching and Learning

Contact

E-mail: vatl@ysu.am

Phone: (+374 10) 57 06 77

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Copyright © 2023 - PRINTeL, All Rights Reserved