>

VATL courses

Տվյալների բազաների հիմունքներ

Intro
 Announcements
Տվյալների բազաներ: Հիմնական հասկացությունները:
 Դասախոսություն 1

Տվյալների     բազաներ: Հիմնական հասկացությունները: Տվյալների բազաների ղեկավարման համակարգ (ՏԲՂՀ): ՏԲՂՀ–ի բաղադրիչները: ՏԲՂՀ–ի օգտագործողները:

ՏԲ ճարտարապետությունը
 Դասախոսություն 2

Տվյալների     բազաների  ղեկավարման համակարգի ճարտարապետությունը: Տվյալների մոդելներ, Տվյալների մոդելների դասակարգումը, Տվյալների մոդելների առանձնահատկությունները: Տվյալների ռելյացոն մոդելը: «էություն - Կապ» մոդելը, «էություն - կապ» մոդելի ձևափոխումը ռելյացոն մոդելի: Բանալիային հատկություններ: Բանալիների տիպեր: Աղյուսակների միջև կապերը: Տվյալների     բազաների դասակարգում: ՏԲ –ի նորմալացում: 1-ին, 2-րդ, 3- րդ նորմալ ձևերը:


SQL Server, հիմնական ֆունկցիաները
 Դասախոսություն 3

MS SQL    Server – ի    բաղադրիչները,  SQL Server- ի հիմնական ֆունկցիաները: SQL Server Management Studio սպասարկող ծրագիրը: Հարցումների   խմբագրիչ   (Query Editor): MS SQL Server կոնֆիգուրացիան: SQL Server-ի համակարգային տվյալների բազաները և համակարգային  աղյուսակները: Տվյալների բազաների օբյեկտները:


Transact SQL լեզու, բաղկացուցիչ մասերը:
 Դասախոսություն 4

Transact SQL լեզու: SQL լեզվի բաղկացուցիչ մասերը: SQL լեզվի հնարավորությունները:  Transact SQL -ի հրամանները: Transact SQL - տվյալների հիմնական տիպերը, տվյալների մշակման համար ստանդարտ ֆունկցիաները, համակարգային և մետատվյալների ֆունկցիաներ: Ընտրության հայտեր: Պարզ հարցումներ, պարզ հարցումների օրինակներ: Ագրեգատացված ֆունկցիաներ: Առավել բարդ գործառույթները:

Կառավարման կառուցվածքները Transact SQL-ում
 Դասախոսություն 5

Այս դասախոսության շրջանակներում ուսումնասիրվելու են օպերատորները և օպերատորային կառուցվածքները, փոփոխականների հայտարարման կանոնները, ինչպես նաև   ալգորիթմական կառուցվածքները, Կառավարման կառուցվածքները Transact SQL լեզվում, տվյալների ներմուծման, փոփոխման և հեռացման  հայտերը:

Virtual Academy of Teaching and Learning

Contact

E-mail: vatl@ysu.am

Phone: (+374 10) 57 06 77

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Copyright © 2022 - PRINTeL, All Rights Reserved