>

VATL courses

Քիմիական տեխնոլոգիայի պրոցեսներ և ապարատներ

Intro
 Announcements
Ջերմային գործընթացներ և ապարատներ
 Ջերմային հաշվեկշռեր, ջերմաստիճանային դաշտ և գրադիենտ
 Ջերմության անցումը ջերմահաղորդականությամբ, ջերմատվություն
 Նմանության տեսության և գործընթացների մոդելավորման էությունը
 Ջերմատվության գործընթացների նմանությունը, ջերմատվության գործակցի որոշումը տարբեր դեպքերում
 Ջերմային ճառագայթում: Բարդ ջերմատվություն: Ջերմության կորուստը ապարատից դեպի շրջապատող միջավայր:
 Ջերմափոխանցում ջերմակիրների հաստատուն ջերմաստիճանների դեպքում:
 Ջերմափոխանցում ջերմակիրների փոփոխական ջերմաստիճանների դեպքում
 Ջերմափոխանցում ջերմակիրների շարժման տարբեր սխեմաների դեպքում
 Տաքացման և սառեցման արտադրական եղանակները քիմիական ապարատներում
 Ջերմափոխանակիչ ապարատներ
 Գրականություն
Աբսորբումը քիմիական տեխնոլոգիայում
 Աբսորբում
Հիդրոմեխանիկական գործընթացները քիմիական տեխնոլոգիայում
 Թեստային հարցեր

Virtual Academy of Teaching and Learning

Contact

E-mail: vatl@ysu.am

Phone: (+374 10) 57 06 77

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Copyright © 2022 - PRINTeL, All Rights Reserved