>

VATL courses

ՀԱՆՔԱՎԱՅՐԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

Intro
 Announcements
ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
 Ներածություն
ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ, ՆՊԱՏԱԿԸ և ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ
 Դասընթացի նշանակությունը, նպատակը և խնդիրները
ՀԱՆՔԱՎԱՅՐԵՐԻ ԵՐԿՐԱԲԱՆԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՄԱՆ ՓՈՒԼԵՐԸ, ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ և ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ
 Հանքավայրերի երկրաբանական ուսումնասիրման փուլերը, նպատակները և խնդիրները
ՊԻՆԴ ՕԳՏԱԿԱՐ ՀԱՆԱԾՈՆԵՐԻ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ և ԿԱՆԽԱՏԵՍՈՒՄԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԿԱՐԳԵՐԸ
 Պինդ օգտակար հանածոների պաշարների և կանխատեսումային ռեսուրսների կարգերը
ՀԱՆՔԱՎԱՅՐԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՓՈՒԼԵՐԸ, ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ և ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ
 Հանքավայրերի արդյունաբերական գնահատման փուլերը, նպատակները և խնդիրները
ՊԻՆԴ ՕԳՏԱԿԱՐ ՀԱՆԱԾՈՆԵՐԻ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ
 ՊԻՆԴ ՕԳՏԱԿԱՐ ՀԱՆԱԾՈՆԵՐԻ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ
ՀԱՆՔԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆԸ և ՀԱՆՔԱՎԱՅՐԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՎՐԱ ԱԶԴՈՂ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԸ
 Հանքարդյունաբերության ոլորտի առանձնահատկությունը
ՀԱՆՔԱՎԱՅՐԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ
 Հանքավայրերի արդյունաբերական գնահատման կառուցվածքը
ՀԱՆՔԱՎԱՅՐԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԵՐԿՐԱԲԱՆԱԿԱՆ ՄԱՍՈՒՄ ԸՆԳՐԿՎՈՂ ՀԱՐՑԵՐԸ
 Հանքավայրերի արդյունաբերական գնահատման երկրաբանական մասում ընգրկվող հարցերը
ՕԳՏԱԿԱՐ ՀԱՆԱԾՈՅԻ ՈՐԱԿԱՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ
 Օգտակար հանածոյի որակատեխնոլոգիական հատկությունների նկատմամբ պահանջները
ՀԱՆՔԱՎԱՅՐԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ՀԱՆԳՈՒՑԱՅԻՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԼՈՒԾՄԱՆ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ
 Հանքավայրերի մշակման հանգուցային խնդիրների լուծման մեթոդաբանությունը
ՀԱՆՔԱՎԱՅՐԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ
 Հանքավայրերի մշակման տնտեսական գնահատման կառուցվածքը
ԿՈՆԴԻՑԻԱՆԵՐԻ ՊԱՐԱՄԵՏՐԵՐԻ ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ, ԴԵՐՆ ՈՒ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ
 Կոնդիցիաների պարամետրերի էությունը, դերն ու նշանակությունը
ԿՈՆԴԻՑԻԱՆԵՐԻ ՊԱՐԱՄԵՏՐԵՐԻ ԿԱԶՄԸ և ՀԻՄՆԱՎՈՐՄԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ
 Կոնդիցիաների պարամետրերի կազմը և հիմնավորման մեթոդները

Virtual Academy of Teaching and Learning

Contact

E-mail: vatl@ysu.am

Phone: (+374 10) 57 06 77

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Copyright © 2022 - PRINTeL, All Rights Reserved