>

VATL courses

Թվային տեխնոլոգիաների և խաղային մեթոդների կիրառումը բուհական դասավանդման գործընթացում

Category: Academic Support Services
Summary: 

Դասընթացի շրջանակներում կքննարկվեն բուհական դասավանդման գործընթացում ակտիվ ուսումնառությանն ուղղված՝ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և խաղային մեթոդների   կիրառման հնարավորությունները:

Կներկայացվեն այնպիսի ծրագրեր, ինչպիսիք են՝ SLIDO, Kahoot, Mentimeter, Canva, Spark Video, Poll Everywhere,  և այլն: 

Start Date:  Monday, 24 August 2020
Topics: 5

Virtual Academy of Teaching and Learning

Contact

E-mail: vatl@ysu.am

Phone: (+374 10) 57 06 77

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Copyright © 2023 - PRINTeL, All Rights Reserved