>

VATL courses

Մշակույթի փիլիսոփայություն Philosophy of Culture

Category: Academic Support Services
Summary: 

Այս դասընթացի արդյունքում Դուք կծանոթանաք մշակույթի մասին գիտությունների շարքում մշակույթի փիլիսոփայության հիմնարար դերին, նրա մեթոդաբանական, արժեքային և աշխարհայացքային գործառույթներին։ 

Կկարողանաք վերլուծել մշակույթի էության, ծագման ու գործառնության մասին կարևորագույն ուսմունքները, կարժևորեք մշակույթի մարդաստեղծ և իմաստավորող ներուժն ու հայ մտածողների ավանդը մշակույթի փիլիսոփայության ոլորտում

Start Date:  Wednesday, 01 April 2020
Topics: 9

Virtual Academy of Teaching and Learning

Contact

E-mail: vatl@ysu.am

Phone: (+374 10) 57 06 77

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Copyright © 2023 - PRINTeL, All Rights Reserved