>

VATL courses

Ակտիվ ուսուցում շրջված դասարանում/ Active Learning in Flipped Classroom

Category: Education
Summary: 

Դասընթացում ներկայացվում են սովորելու մասին հետազոտահենք մոտեցումներ։ Ներկայացվում է «Շրջված դասարան» մոդելը, որը հատկապես արդյունավետ է հեռավար ուսուցման դեպքում։ Վերջում մասնակիցները ծանոթանում են դասընթացի պլանավորման ABC մոդելին և կիրառում են այդ գիտելիքը իրենց դասընթացում։ Դասընթացի շրջանակներում ներկայացվում են նաև թվային գործիքներ, որոնք կարելի է օգտագործել ակտիվ ուսուցման ժամանակ։

Start Date:  Tuesday, 02 June 2020
Topics: 3

Virtual Academy of Teaching and Learning

Contact

E-mail: vatl@ysu.am

Phone: (+374 10) 57 06 77

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Copyright © 2023 - PRINTeL, All Rights Reserved