>

VATL courses

Համակցված դասավանդում և ուսուցում/ Blended/Hybrid Teaching and Learning

Category: Education
Summary: 

Դասընթացինպատակնէդասախոսներիններկայացնելհամակցվածդասավանդմանառանձնահատկությունները, արդյունավետ մոդելները, արդիական տեխնոլոգիաները, կիրառական միջոցներնուձևերըուսուցմանլսարանայինևառցանցպայմաններում:

Start Date:  Thursday, 02 July 2020
Topics: 6

Virtual Academy of Teaching and Learning

Contact

E-mail: vatl@ysu.am

Phone: (+374 10) 57 06 77

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Copyright © 2023 - PRINTeL, All Rights Reserved