>

VATL courses

Տվյալների բազաների նախագծման տեխնոլոգիաներ

Category: Education
Summary: 

Ուսումնասիրել  տվյալների բազաների նախագծման եղանակները, MS SQL Server ժամանակակից ռելյացոն տվյալների բազաների կառավարման համակարգը:


Start Date:  Sunday, 10 May 2020
Topics: 6

Virtual Academy of Teaching and Learning

Contact

E-mail: vatl@ysu.am

Phone: (+374 10) 57 06 77

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Copyright © 2023 - PRINTeL, All Rights Reserved