>

VATL courses

Տեղեկատվության պաշտպանության հիմունքներ

Category: Education
Summary: 

«Տեղեկատվության պաշտպանության
հիմունքներ» դասընթացի շրջանակներում ուսումնասիրվում են տեղեկատվության պաշտսպանության
հիմնադրույթները
:

Դասընթացի նպատակն է
ուսումնասիրել տեղեկատվական համակարգերի  վրա
իրականացվող հնարավոր գրոհներն ու սպառնալիքները, ինչպես նաև
տեղեկատվության և տեղեկատվական համակարգերի՝ չարտոնված մուտքից, օգտագործումից,
հրապարակումից, փոփոխակումից կամ ոչնչացումից պաշտպանության

մեթոդներն ու միջոցները։

Start Date:  Monday, 25 May 2020
Topics: 6

Virtual Academy of Teaching and Learning

Contact

E-mail: vatl@ysu.am

Phone: (+374 10) 57 06 77

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Copyright © 2023 - PRINTeL, All Rights Reserved