>

VATL courses

XIX դարի փիլիսոփայության պատմություն History of XIX Century Philosophy

Category: Humanities
Summary: 

Այս դասընթացը յուրացնելու արդյունքում սովորողները կկարողանան 

  • տարբերակել XIX դարի խոշորագույն փիլիսոփաների և ուղղությունների ուսմունքները,
  •  մեկնաբանել դրանց հիմնական կատեգորիաները, 
  • կարդալ ու վերլուծել հիմնական երկերը։

 Այս դասընթացում Դուք կուսումնասիրեք այնպիսի հետաքրքիր մտածողների ուսմունքները, ինչպիսիք են Արթուր Շոպենհաուերը, Սյորեն Կիերկեգորը, Ջերեմի Բենթամը, Ջոն Ստյուարտ Միլը, Օգյուստ Կոնտը, Ֆրիդրիխ Նիցշեն և այլոք։  Դասընթացում սովորած գաղափարների շնորհիվ ուսանողները կարող են վերլուծել փիլիսոփայական մտքի հետագա զարգացման վրա XIX դարի խոշորագույն փիլիսոփաների և ուղղությունների ազդեցությունը: 

Start Date:  Sunday, 08 March 2020
Topics: 8

Virtual Academy of Teaching and Learning

Contact

E-mail: vatl@ysu.am

Phone: (+374 10) 57 06 77

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Copyright © 2023 - PRINTeL, All Rights Reserved