>

VATL courses

Մոլեկուլների համակարգչային դիզայն (Computational design of molecules)

Category: Science and Technology
Summary: 

Դասընթացի նպատակն է մասնակիցներին ծանոթացնել մոլեկուլների համակարգչային մոդելավորման մեթոդներին: 

Դասընթացի ընթացքում մասնակիցները կկարողանան.

  • պատկերել մոլեկուլների տարածական կառուցվածքը ներքին կոորդինատային համակարգում
  • կիրառել համակարգչային քիմիական ծրագրերը քիմիական և կենսաբանական համակարգերի մոդելավորման համար:

Start Date:  Sunday, 31 May 2020
Topics: 4

Virtual Academy of Teaching and Learning

Contact

E-mail: vatl@ysu.am

Phone: (+374 10) 57 06 77

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Copyright © 2023 - PRINTeL, All Rights Reserved