>

VATL courses

Ակտիվ ուսուցում. թվային տեխնոլոգիաները դասավանդման գործընթացում՝ մոբայլ ուսուցում և խաղայնացում: Topics

Տեսանյութ՝ Ինչպես իրականացնել ակտիվ ուսուցում


 

 

Առկա դասընթացներից
մեկի ծրագիրը գեյմիֆիկացիայի կիրառմամբ

  • ·  
    Ինֆոգրաֆիկայի ստեղծում Canva
  • ·  
    Հարցումներ, թեստավորում
  • Mentimeter, Slido հավելվածով
  • M-
    learning-ի կիրառմաբ դասի նախագծում

 Pechakucha ֆորմատով սլայդերի նախագծում


Virtual Academy of Teaching and Learning

Contact

E-mail: vatl@ysu.am

Phone: (+374 10) 57 06 77

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Copyright © 2022 - PRINTeL, All Rights Reserved