>

VATL courses

Նորարարական կրթության մեթոդաբանություն: Topics

Մասնագիտական կրթության արդյունավետության
բարձրացումը նոր տեղեկատվական տեխնոլոգիաների հիման վրա

Կրթության ոլորտում տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների կիրառման խոչընդոտները և դասավանդման նորարարական մեթոդները

Դասավանդման նորարարական մեթոդները
Թիմայինուսուցում, ՄոդուլայինուսուցումՄիջառարկայականուսուցումԲովանդակայինուսուցում, Խնդրայինուսուցում, ԻրավիճակայինուսուցումՓորձառականուսուցում, Նախագծայինուսուցում, Խաղայինուսուցում, Անհատականուսուցում,Շրջվածուսուցում

Արդյունավետ էլեկտրոնային բովանդակության մշակումը,
տարածումը և կիրառումը


Տեղեկատվական ամպային գործիքների կրթական կիրառումները
և անվտանգությունը


Տեղեկատվականամպայինգործիքներիկրթականկիրառումները

Դասընթացներինախապատրաստում,Ուսուցում,Ձեռքբերվածուսումնառությանվերջնարդյունքներիվերահսկում


Պատկերաշարիցտեսադասախոսությանստեղծումը PowerPoint-ում


Virtual Academy of Teaching and Learning

Contact

E-mail: vatl@ysu.am

Phone: (+374 10) 57 06 77

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Copyright © 2022 - PRINTeL, All Rights Reserved