>

VATL courses

Քիմիական տեխնոլոգիայի պրոցեսներ և ապարատներ: Topics

Տվյալ դասընթացում շարադրված է ՞Քիմիական տեխնոլոգիայի գործընթացներ և ապարատներ՞ առարկայի բաժիններից մեկը կազմող ջերմային գործընթացների տեսությունը, նկարագրված են արտադրական ապարատներ:


Աբսորբման գործընթացները լայնորեն կիրառվում են քիմիական տեխնոլոգիայում: Աչտադրության մեջ դրանք կիրառվում են գազային խառնուրդից որոշակի բաղադրիչներ կլանելու համար: 

Քմիական արտադրության բազմաթիվ ճյուղերում լայնորեն տարածված են հիդրոմեխանիկական պրոցեսները՝ հեղուկների, գազերի և գոլորշիների տեղափոխումը, խառնումը և անհամասեռ խառնուրդների բաժանումը:

Virtual Academy of Teaching and Learning

Contact

E-mail: vatl@ysu.am

Phone: (+374 10) 57 06 77

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Copyright © 2022 - PRINTeL, All Rights Reserved