>

VATL courses

Ճյուղի տնտեսագիտություն և մենեջմենթ

Category: Other
Summary: 

Դասընթացի հիմնական նպատակն է ապագա ճարտա­րա­գետ­ներին ծանոթացնել ձեռնարկությունների կառավարման տեսական հիմունքներին և առանձնահատ­կու­թյուն­ներին, տնտեսական խնդիրներինկարևորագույն ռազմավարություններին, մեխանիզմներին և մեթոդներին, կիրառական խնդիրներին և դրանց լուծման հնարավորություններին։

Start Date:  Sunday, 03 May 2020
Topics: 3

Virtual Academy of Teaching and Learning

Contact

E-mail: vatl@ysu.am

Phone: (+374 10) 57 06 77

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Copyright © 2023 - PRINTeL, All Rights Reserved