>

VATL courses

Դասավանդման ժամանակակից տեխնոլոգիաներ

Category: Education
Summary: 

Դասընթացի նպատակն է՝ դասախոսներին ծանոթացնել համակցված դասավանդման և ուսուցման արդյունավետ կազմակերպման փորձառությանը, հիմնվելով դասավանդման նորարարական մեթոդներից՝ նախագծային ուսուցման, ինչպես նաև տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ու համապատասխան ծրագրային կիրառման վրա։
Start Date:  Sunday, 19 April 2020
Topics: 4

Virtual Academy of Teaching and Learning

Contact

E-mail: vatl@ysu.am

Phone: (+374 10) 57 06 77

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Copyright © 2023 - PRINTeL, All Rights Reserved