>

VATL courses

Ուսումնական գործընթացի կազմակերպում

Category: Education
Summary: 

Դասընթացի նպատակն է՝ դասախոսներին ծանոթացնել ինտերակտիվ ուսուցման արդյունավետ կազմակերպման փորձառությանը, հիմնվելով էլեկտրոնային ուսուցման արդի մեթոդների, ինչպես նաև տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ու համապատասխան ծրագրային փաթեթների կիրառման վրա։
Դասընթացի ավարտին դասախոսներն ունակ  կլինեն՝  
  • ձեռք բերել առցանց միջավայրում դասախոսությունների, ինչպես նաև գործնական և լաբորատոր աշխատանքների արդյունավետ կազմակերպման հմտություն
  • ձեռք բերել ժամանակակից տեխնիկական միջոցներից և տեխնոլոգիաներից օգտվելու հմտություններ ինտերակտիվ ուսուցման բարենպաստ մթնոլորտում ստեղծելու կարողություններ


Start Date:  Thursday, 21 May 2020
Topics: 5

Virtual Academy of Teaching and Learning

Contact

E-mail: vatl@ysu.am

Phone: (+374 10) 57 06 77

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Copyright © 2023 - PRINTeL, All Rights Reserved