>

VATL courses

Տվյալների բազաների հիմունքներ

Category: Education
Summary: 

Դասընթացի նպատակն է ունկնդրներին ծանոթացնել  ռելյացոն տվյալների բազաների հիմնադրույթներին,  MS SQL Server ժամանակակից ռելյացոն տվյալների բազաների ղեկավարման համակարգին, համակարգի ճարտարապետությանը: Ունկնդիրները կուսումնասիրեն տվյալների մոդելների առանձնահատկությունները,
 տվյալների ռելյացոն մոդելը, աղյուսակների միջև կապերը, տվյալների բազաների նորմալացումը, ինչպես նաև MS
SQL    Server –
ի   
բաղադրիչները,
հիմնական ֆունկցիաները, Transact SQL լեզուն, Տվյալների մշակման համար ստանդարտ ֆունկցիաները, համակարգային
և մետատվյալների ֆունկցիաները,  ընտրության հայտերը,   պարզ հարցումները, ագրեգատացված ֆունկցիաները, կուսումնասիրեն  նաև առավել բարդ գործառույթները:


Start Date:  Saturday, 23 May 2020
Topics: 5

Virtual Academy of Teaching and Learning

Contact

E-mail: vatl@ysu.am

Phone: (+374 10) 57 06 77

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Copyright © 2023 - PRINTeL, All Rights Reserved