>

VATL courses

ՀԱՆՔԱՎԱՅՐԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

Category: Science and Technology
Summary: 

Դասընթացի նպատակն է մագիստրոսներին տալ գիտելիքներ պինդ օգտակար հանածոների հանքավայրերի արդյունաբերական (երկրաբանատնտեսագիտական) գնահատման երկրաբանական, օգտակար հանածոների արդյունաբերական և վերամշակման խնդիրների լուծման
վերաբերյալ։ Դասընթացի խնդիրները հանգում են պինդ օգտակար հանածոների հանքավայրերի
արդյունաբերական յուրացման տեխնիկատնտեսական հաշվարկների իրականացման սկզբունքների,
մոտեցումների և մեթոդների վերաբերյալ մագիստրանտներին գիտելիքների տրամադրմանը։

Դասընթացի կրթական վերջնարդյունքները կայանում են պինդ օգտակար հանածոների հանքավայրերի հետախուզման, շահագործման և հանքային հումքի վերամշակման խնդիրների ձևակերպման և լուծման կարողությունների, մասնագիտական փորձարարական հմտությունների և մասնագիտական գրագրության ունակության ձեռքբերման մեջ։ Start Date:  Saturday, 09 May 2020
Topics: 14

Virtual Academy of Teaching and Learning

Contact

E-mail: vatl@ysu.am

Phone: (+374 10) 57 06 77

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Copyright © 2023 - PRINTeL, All Rights Reserved