>

VATL courses

Ակտիվ ուսուցում. թվային տեխնոլոգիաները դասավանդման գործընթացում՝ մոբայլ ուսուցում և խաղայնացում

Category: Academic Support Services
Summary: 

Ակտիվ
ուսուցում. թվային տեխնոլոգիաները դասավանդման գործընթացում՝ M-learning & Gamification
Դասախոսների վերապատրաստման դասընթացի ծրագիր

 Դասընթացի նպատակն է մասնակիցներին
ներկայացնել ակտիվ ուսուցման մոտեցման առանձնահատկություններն ու խաղային տեխնոլոգիաների,
խաղայնացման և մոբայլ ուսուցման հնարավորությունները  դասավանդման գործընթացում՝ ուղղված նրանց ուսումնական
ծրագրերի արդիականացմանն ու նրանցում նորարարական մեթոդների ինտեգրմանը։

Դասընթացի ավարտին վերապատրաստվողները `

 •  Կունենան ընդհանուր պատկերացում ակտիվ ուսուցման էության ու նպատակների, դասավանդման
  գործընթացում դերի ու արդյունավետության վերաբերյալ,

 • Կհասկանան ուսումնական գործընթացում խաղերի, լուրջ խաղերի և խաղայնացման
  (game, seriuse game, gamification) կիրառման հնարավորությունները,

 • ·Կհասկանան ուսումնական գործընթացներում ակտիվ ուսուցման տեխնիկաների միջոցով ուսանողների
  շահագրգռվածությունը, ներգրավվածությունն ու  մոտիվացիան ապահվելու հնարավորությունները,

 •  Կկարողանան կազմել խաղայնացման (գեյմիֆիկացիայի) կիրառմամբ իրենց դասընթացի ծրագիրը,

 •  Կծանոթանան հատուկ թվային գործիքների՝ շարժական սարքերի (mobile device) կիրառման
  հնարավորություններին ու ձևերին, կփարձարկեն դրանք, կքննարկեն դրանց օգտագործման առավելություններն
  ու սահմանափակումները՝ Canva, Slido, Mentimeter,Kahoot, Sparc Video,

 • Կկարողանան ակտիվ ուսուցման շրջանաում ձևակերպել առաջադրանքներ տարաբնույթ հավելվածների
  կիրառմամբ,

 • Կներկայացրեն իրենց ծրագրերը  PechaKucha ձևաչափով։

Start Date:  Monday, 15 June 2020
Topics: 6

Virtual Academy of Teaching and Learning

Contact

E-mail: vatl@ysu.am

Phone: (+374 10) 57 06 77

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Copyright © 2023 - PRINTeL, All Rights Reserved