>

VATL courses

Նորարարական կրթության մեթոդաբանություն

Category: Academic Support Services
Summary: 

Դասընթացը միտված է դասախոսների կատարելագործմանը` նոր տեղեկատվական և կրթական տեխնոլոգիաների առումով և ներառում է հետևյալ հիմնական բաժինները.

1.   
Մասնագիտական կրթության արդյունավետության բարձրացումը նոր տեղեկատվական տեխնոլոգիաների
հիման վրա

2.   
Կրթության ոլորտում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառման խոչընդոտները և դասավանդման
նորարարական մեթոդները

3.   
Թիմային ուսուցում, մոդուլային ուսուցում, 
միջառարկայական ուսուցում բովանդակային ուսուցում, խնդրային ուսուցում, իրավիճակային
ուսուցում

4.   
Փորձառական ուսուցում, նախագծային ուսուցում,
խաղային ուսուցում, անհատական ուսուցում
, շրջված ուսուցում

5.   
Արդյունավետ էլեկտրոնային բովանդակության մշակումը, տարածումը և կիրառումը

6.   
Տեղեկատվական ամպային գործիքների կրթական կիրառումները և անվտանգությունը

7.   
Ամպային գործիքների կիրառումը դասերի նախապատրաստման գործընթացներում

8.   
Ամպային գործիքների կիրառումը ուսուցման և  ձեռք բերված
ուսումնառության վերջնարդյունքների վերահսկման
գործընթացներում

Հավելված՝ Պատկերաշարից տեսադասախոսության ստեղծումը
PowerPoint-ում


Start Date:  Thursday, 14 May 2020
Topics: 7

Virtual Academy of Teaching and Learning

Contact

E-mail: vatl@ysu.am

Phone: (+374 10) 57 06 77

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Copyright © 2023 - PRINTeL, All Rights Reserved