>

VATL courses

Քիմիական տեխնոլոգիայի պրոցեսներ և ապարատներ

Category: Science and Technology
Summary: 

Դասընթացն ուսումնասիրում է քիմիական տեխնոլոգիայի
տարբեր բնագավառների ընդհանուր գործընթացներն ու ապարատները և բաղկացած է հետևյալ
բաժիններից. հիդրոմեխանիկական գործընթացներ, ջերմային գործընթացներ,
զանգվածափոխանակման գործընթացներ, արհեստական սառեցում:

Դասընթացի արդյունքում
ուսանողը ձեռք է բերում  ճարտարագիտական խնդիրներում
կիրառական հիդրավլիկայի և զանգվածափոխանցման պրոցեսների օրենքների կիրառման, ոսումնասիրվող
պրոցեսների և ապարատների աշխատանքի սկզբունքի բացատրության,  դրանց վրա ազդող գործոնների ուսումնասիրության,
քիմիատեխնոլոգիական համակարգերի և տեխնոլոգիական ուրվագծերի ստեղծման,
վերլուծության և նախագծման կարողությունններ, որից հետո նա կկարողանա կատարել ապարատների
տեխնիկապես գրագետ և գիտականորեն հաստատված հաշվարկ՝ արդիական հաշվիչ միջոցների
կիրառմամբ:Start Date:  Monday, 09 March 2020
Topics: 3

Virtual Academy of Teaching and Learning

Contact

E-mail: vatl@ysu.am

Phone: (+374 10) 57 06 77

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Copyright © 2023 - PRINTeL, All Rights Reserved